GÜNÜMÜZDE İMAM HATİP LİSELERİ

İmam Hatip Okullarımızda, günümüzde değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün planlamaları çerçevesinde, öğrencilerimize doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırmayı hedefleyen çeşitli programlar geliştirilerek uygulanmaktadır.

Hasan UYAR

Eğitimci

Merhum Celaleddin Ökten hocamızın öncülüğünde “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen, münevver, dindar görüneceğim diye mutaassıp olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik” yetiştirmek gayesiyle kurulan İmam Hatip Liseleri, tarihten günümüze önemli süreçler geçirmiştir. Değişik kırılmaların yaşandığı, önemli tecrübelerin oluştuğu bu süreçler neticesinde İmam Hatip camiası içinden âlimler, akademisyenler, entelektüeller,  iş adamları, siyasetçiler yetişmiştir.

İmam Hatip Okullarımızda, günümüzde değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün planlamaları çerçevesinde, öğrencilerimize doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırmayı hedefleyen çeşitli programlar geliştirilerek uygulanmaktadır. Bu programlarda İslam dininin temel iki kaynağı olan Kur’an ve sünnet referans alınarak “Temel İslam Bilimleri” aslî ilkelerine bağlı kalınmak suretiyle, içinde yaşadığımız çağın ihtiyacını da karşılayacak bir yaklaşım ve modern metotlarla öğretilmeye çalışılmaktadır. Fen bilimlerinde ve yabancı dil öğretiminde laboratuvarlardan yararlanılmakta, bilişim teknolojileri, modern eğitim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Şartları uygun olan okullarda özel dil sınıfları açılmakta, öğrenciler yabancı dillerini geliştirmek için yurt dışına gönderilmektedir.

Son yıllarda Anadolu İmam Hatip Liselerinde; öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkân sağlamak amacıyla program çeşitliliğine gidilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere fen bilimleri, sosyal bilimler, ilahiyat, hafızlık, dil, sanat veya spor alanlarında üniversiteye devam edecek öğrencilerin hazırbulunuşluklarının sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla Anadolu İmam Hatip Liselerinin yanı sıra:

• Hazırlık Sınıfı ile Dil Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri,

• Fen ve Sosyal Bilimler Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri,

• Hafız Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri,

• Geleneksel, Görsel ve Çağdaş Sanatlar, Mûsikî ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri,

• Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri

• Teknoloji Anadolu İmam Hatip Liseleri

• Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulları,

• Yabancı Dil Ağırlıklı Proje İmam Hatip Ortaokulları açılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı “2023 Vizyon Belgesi” kapsamında desteklenen program çeşitliliği, 2014 yılından beri İmam Hatip Okullarında uygulanmaktadır. İmam Hatip Liselerine ilginin artmasını hedefleyen program çeşitliliği, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarına bakıldığında amacına ulaşmış görülmektedir. Özellikle “Proje İmam Hatip Liselerine” yüzdelik dilimi iyi olan öğrencilerin yerleşmesiyle birlikte büyük gayret ve fedakârlıklar gösterilerek yapılan çalışmalar neticesinde akademik başarı daha da artmıştır.

Nitekim İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarımız, tarihte olduğu gibi günümüzde de önemli başarılara imza atmaktadırlar. Bunun güzel örnekleri TÜBİTAK projelerinde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivallerinde (TEKNOFEST), ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve merkezî sınavlarda müşahede edilmektedir.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokullarımızda, öğrenciler bir yandan akademik eğitimlerini sürdürürken diğer yandan hafızlıklarını tamamlamaktadır. Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Ortaokullarımızda ise gençlerimiz daha erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamaktadırlar. Bu başarının gerçekleşmesinde emeği bulunan Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz başta olmak üzere tüm idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tebriği hak etmektedir. Bütün bu güzelliklerle birlikte İmam Hatip Okullarımızda yaşanan pratik sorunları da görerek bunlarla ilgili çözümler üretmek, ideal hedeflere ulaşılması için elzem bir durum olarak karşımızda durmaktadır.

Özellikle adrese dayalı öğrenci kabul eden İmam Hatip Liselerinde öğrencilerin çoğunluğunun isteksizliği, akademik başarı konusunda yetersizliği, öğretmen eksikliği, ekonomik imkânsızlıklar okul idaresi ve öğretmenlerimizi çok zorlamaktadır. Bu tür okullarımızda idareci ve öğretmenlerimiz, öğrencilerin seviyelerini ve kapasitelerini dikkate almak suretiyle okulun ve çevrenin şartlarına uygun hedefler koyarak planlama yapmalıdır. Kur’an-ı Kerim ve meslek derslerinde, bu derslerin zor olduğuna dair algının yıkılması için bu derslerin hocaları öğrencilere sevgi ve ilgi ile yaklaşmalıdır. Mahalli İmam Hatip Liseleri bölge ile bütünleşmeli, bu okullarımızın idareci, öğretmen ve öğrencileri çevrelerindeki camiler ve sivil toplum kuruluşları ile iç içe olmalıdır.

İmam Hatip Liselerinin kuruluş felsefesinde vurgulanan hedeflerin gerçekleşmesi, bu okullarımızın gelişmesi için her türlü fedakârlığı yapan dava adamlarının ortak arzusu ve duasıdır. Bunun için meslek derslerinin müfredatı ve uygulanması önemlidir. İmam Hatip Liselerinde uygulanmakta olan müfredat, ayrıntılardan arındırılarak seyreltilmeli ve yeni problemlere çözüm oluşturacak şekilde güncellenmelidir. Ders içerikleri hayatla irtibatlı hale getirilerek daha öz bir şekilde alt sınıflara dağıtılmalıdır. İnsanların günlük hayatta en çok karşılaştıkları konular tespit edilerek konu ve sorun odaklı bilgiler verilmeli, gereksiz malumatlar ayıklanmalıdır. Özellikle inanç ve değerlerimiz ile ilgili konular, gençleri ikna edecek şekilde işlenmelidir.

Müfredatta bazı önemli ders ve içeriklerin son sınıfa konulması, 12. sınıfların üniversite sınavına odaklanmaları nedeniyle bu derslerin verimini düşürmektedir. Okulların başarısı üniversite sınavındaki başarısıyla mukayese edildiği için, bu dersler bazı okul yöneticilerimiz tarafından ikinci planda görülmektedir. Bu yaklaşım sebebiyle birçok okulda son sınıfta meslekî alan dersleri işlenememektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz son yıllarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, seçmeli dersler ve İmam Hatip Lisesi meslek dersleri ile ilgili önemli materyaller üretmekte ve bunları dijital bir şekilde öğretmenlerin hizmetine sunmaktadır. Ancak üzülerek belirtmemiz gerekir ki bu materyallerden öğretmenlerimizin bir kısmı en güzel şekilde istifade ederken bazı öğretmenlerimizin bunlardan haberi dahi bulunmamaktadır. Bu durum okullarımızdaki önemli problemlerimizden birinin de kendini yeterince geliştirmeyen, dert sahibi olmayan, yorgun ve ilgisiz bir kısım öğretmenler olduğunu göstermektedir.

İmam Hatip Ortaokullarımızda önemli sayıda öğrencimiz eğitim görmektedir. Ancak bu öğrencilerimizin kayda değer bir kısmı, lise eğitiminde İmam Hatip Lisesini tercih etmemektedir. Bu durumun bazı sebepleri olarak, çocukların dindar ailelerde çok küçük yaşlarda dini bilgi ile muhatap olmaları nedeniyle daha ortaokulda dinî bilgilerden sıkılmaya başlamaları, ortaokuldaki Arapça ve Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretmenlerimizin öğrencilere yaklaşımları, arkadaş yönelimleri ileri sürülebilir. Bu ve benzeri sebepler analiz edilerek çözümler üretilmeli, özellikle İmam Hatip Ortaokulundaki başarılı öğrencilerin İmam Hatip Liselerine yönelmesi sağlanmalıdır.

İmam Hatip Okulları, ilk kuruldukları günden itibaren bazı gerekçelerle hem laik kesimin itham ve eleştirilerine maruz kalmakta, hem de kendisine olumlu bakması beklenen bazı muhafazakâr ve dindar kesimlerin tenkitlerine muhatap olmaktadır. Genellikle laik kesime mensup kişiler tarafından, İmam Hatip Okullarını zayıflatmak ve bu okullar üzerinden siyasal bir muhalefet geliştirmek amacıyla zaman zaman benzer eleştirilerin kamuoyu gündemine tekraren getirildiği görülmektedir. Ancak bu eleştirel söylemlerin, genel itibarıyla bilgi ve hakkaniyetten çok ideolojik temellere dayandığı açıkça görülmektedir.

Laik cenahın İmam Hatip Okullarından rahatsızlık duymalarını anlamak pekâlâ mümkündür. Ancak kendi içinde kapalı devre faaliyet gösteren bazı dinî cemaat ve yapıların, yüzümüzü ağartan ve nesiller boyu sahih dinî bilginin öğretilmesini sağlayan bu güzide okullarımıza yönelik haksız itham ve iftiralarını izah etmek mümkün değildir. Bu gruplar, sanki dinin sahibi kendileriymiş gibi sözüm ona dini koruma (!) hassasiyetiyle bu okullara “laik Cumhuriyet” projesi olarak bakmakta, İmam Hatip Okulları ve mensuplarına yönelik yer yer iftiraya varan kasıtlı, haksız ve düşmanca ifadeler kullanmaktadır. Anlaşılan bu yapılar, sahih dinî bilgiyi öğreten İmam Hatip Okullarını kendi hurafe ve paralel din anlayışlarının yayılmasının önünde bir engel görmekte ve bu sebeple kendi müntesiplerini medarıiftiharımız olan bu okullardan uzak tutmaya çalışmaktadır.  

Temennimiz odur ki bu okullardaki gençlerimiz, akademik başarıya odaklandıkları gibi ilk nesil hocalarımızın sürekli vurguladığı dava sahibi olma şuuruyla davalarını bulundukları her ortamda özgüvenle temsil etsinler. Bu vesileyle İmam Hatip Okullarımızın kuruluşundan günümüze dek büyük emekleri bulunan öncülerimizden ahiret yurduna göçenlerin ruhları şad, hayatta olanların da yüzleri ak olsun.