Muallim, Mürebbi ve Mürşid-i Kâmil Olarak Hocam Mehmet Zahit Kotku Hazretleri

Onun zamanında İskenderpaşa Camii, müştemilatında kalan üniversite talebeleriyle bir mektep olma özelliği gösteriyordu. Kendisi, bu farklı fakültelerde okuyan öğrencilerle bizzat ilgileniyor, onların karakterli, şahsiyetli birer fert olarak kendi alanlarında yetişmeleri için gayret sarf ediyordu. Abdullah Hikmet ATAN Doç. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin Hatt-ı Destiyle Kur'ân-ı Kerîm’de Peygamber (s.a.v.) Efendimizin vazifeleri sadedinde “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân, 164)buyurulmaktadır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in İslâm’ı tebliğ ve tefsiri, insanları başta şirk olmak…

Okumaya devam edin Muallim, Mürebbi ve Mürşid-i Kâmil Olarak Hocam Mehmet Zahit Kotku Hazretleri