Şehbenderzade Filibeli Ahmed’in Gözünden Siyonizm ve Siyonistler

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Bey, 1865’te, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe’de dünyaya geldi. Babası, Filibe konsolosudur (Şehbender). İlk siyasi izlenimlerini, o dönemde zengin ve kozmopolit bir yer olan Filibe’de konumu itibariyle siyasete yakın olan babasının çevresinde edindi. 93 Harbi sonrasında henüz 13-14 yaşlarındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmek zorunda kaldı. Meşakkatli geçen göç yolunda anne, baba ve kız kardeşini kaybetti. Osmanlı tebaası olan Bulgarların eliyle ve Rusların destekleriyle yapılan mezalim sebebiyle, on bir bin kişilik kafileden sadece bin kişi Edirne’ye ulaşabilmişti. Filibe’de başladığı eğitimine Galatasaray Sultanisi’nde sürdüren Filibeli Ahmed Hilmi Bey, mezuniyet sonrasında Posta ve Telgraf idaresinde, ardından da Düyûn-u Umûmiye Nezareti’nde çalıştı, 1897’de…

Okumaya devam edin Şehbenderzade Filibeli Ahmed’in Gözünden Siyonizm ve Siyonistler

Kavmiyet Tefrikası*

Mamafih asil olan bir kavme -velev ki müntesip olsun- intisab herhalde iftihar vesilesi ise de, ben bu kavme mensubum diye diğer İslam kavimlerini hakir görmek dahi adilikten başka bir şey olmadığından, bu adiliği yapanlar öyle asil bir kavme mensubiyet iddia ederlerse, bu o kavmin şerefine bir nakısadır. Eşref Edîb Sadeleştiren: Ahmet Geçer Bağdat’da yayınlanan “ez-Zühûr” gazetesi “Türk, Arap” başlığı altında yazdığı bir başmakalesinde Vahdet-i İslamiyye’yi ihlal edebilecek bir mahiyette cereyan eden Türklük ve Araplık cereyanlarını şiddetli bir surette tenkid ediyor. Bazı Türk muharrirleri tarafından biri diğerinin zıddı olmadığı iddia edilen bu iki cereyanın öteden beri kardeş, öteden beri biri diğerine yardımcı olarak gelen ve bütün…

Okumaya devam edin Kavmiyet Tefrikası*

Türkistan Çini’nde Seyahat*

Esasen bunların mevcudiyeti on üçüncü asırda Asya’da seyahat etmiş olan Marco Polo tarafından keşfedilmişti. Bu koyunların boynuzları diğer ehlilerinden çok büyüktür. Altı asır evvel Marco Polo bu koyunları şu şekilde tarif ediyor: “Bunlar büyük cüssede yabani koyunlardır ki uzunlukları altı el ayasıdır.” Bu altı el ayasının 5 kademe (ayak) müsavi olduğu tahmin edilmektedir. Yazan: Kazım Sevinç Yayına hazırlayan: Ahmet Geçer *Alıntı: Hayat Dergisi, 9 Ağustos 1928, Ankara, s.89. Son zamanlarda İngiliz ve Amerikalı kâşifler Orta Asya’da (Tiyançin) dağları havalisinde ayrı ayrı keşfiyat ve tetkikatta bulunmuşlardır. Bunlarda Oven Lattimore dört aylık seyahati esnasında evvelce çöl zannedilen bir sahada vaktiyle bir Moğol sergüzeştçisinin müstakil bir hükümet teşkil…

Okumaya devam edin Türkistan Çini’nde Seyahat*

Filistin’de Yahudiler*

Müteakiben Weizmann'ın Yahudilerin Filistin'i kurtarmak için vuku bulan mesâîsine nakl-i kelâm ederek bunların serâpâ yalan olduğunu beyan ediyor. Asırlardan beri Arabların Filistin'i muhafaza ettiğini ve şimdiye kadar nasıl muhafaza ettilerse Yahudilerden de aynı surette muhafaza edeceklerini söylüyor. Sadeleştiren: Ahmet GEÇER Hat: Ahmet Geçer Ahvâl-i harbiyye dolayısıyla Filistin'den ordumuzun çekilmesini müteakib Yahuda devletini tesis etmek fikri matbûâtta intişâr eder etmez Arab dindaşlarımızın, bilhassa İtilafçılardan hayır umanların ne elim bir sukût-i hayâle dûçâr olacaklarını, ne müşkil bir vaziyet muvâcehesinde bulunacaklarını takdir ederek vakâyi'in inkişafına intizâr eylemiştik. Ahîren Paris'de el-Müstakbel nâmıyla intişâr eden Arapça bir gazetede okuduğumuz makalelerde Arab dindaşlarımızın Yahudilerin icrâât-ı mütehakkimânelerinden ne kadar müşteki olduklarını gördüğümüz…

Okumaya devam edin Filistin’de Yahudiler*

Mevlidi Süleyman Çelebi Hazretleri*

Âhir ömürlerine kadar bu hizmet-i aliyyeyi ifa etmiştir. Şehzâdegândan Süleyman Çelebi dahi Hazreti nâzım-ı muhterem hakkında pek büyük iltifatlar gösterdiğini âsâr-ı eslâf bize bildirmektedir. Hüseyin VASSÂF Hazırlayan: Ahmet GEÇER Her ne zaman mevlid-i şerif cemiyetinde bulunmuş olsam manevî bir zevke nail olurum. Bu sebeble Mevlid-i Süleyman Çelebi kuddise sırruhu hazretlerine karşı kalbimde büyük bir muhabbet vardır. Bir vakitler gerek kendi terceme-i hâli gerek manzume-i mergubesi hakkında tedkikât ve tetebbuâtta bulunmuş idim. Cem ve telfîk edebildiğim malumâtı, risale-i muteberenizin meslekine muvâfık olması itibariyle; belki neşredersiniz ümidiyle yazdım ve taraf-ı âlilerine gönderdim. Şerefhulul etmek üzere olan mâh-ı rebîulevvel hasebiyle neşrinde münâsebet de bulunabilir. Süleyman Çelebi[1]∙ Hazretlerinin telifine…

Okumaya devam edin Mevlidi Süleyman Çelebi Hazretleri*

Habeşistan Mektupları: ADDİS ABABA’DA KURBAN BAYRAMI

Bu sayımızda Kurban Bayramı münasebetiyle birkaç yazıya yer vermek istedik. Bu bağlamda okuyacağınız bu yazı “Addis Ababa’da Kurban Bayramı Ve Müslüman Meserretleri” başlığıyla 1921’de Mehmet Reşad tarafından kaleme alınıp Sebilü’r-Reşad’da yayınlanmıştır (cilt: XXII, sayı: 567-568, 1339, sayfa: 171-172). Yazıda konu edilen “Addis Ababa” şehri Etiyopya’nın başkenti olup burası, birçok dilin konuşulduğu, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi nüfusun birlikte yaşadığı Afrika’nın en büyük şehirlerindendir. 20. yüzyılın başındaki Etiyopya’da İslam’ı anlamak açısından önem arz eden yazıyı, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Yazar: Mehmet Reşad Sadeleştiren : Ahmet Geçer Zaferlerimizin ilk Ramazan-ı Şerif ve Mübarek Bayramı münasebetiyle Addis Ababa’da Müslümanların icra eyledikleri surûr ve şadımaniye ait yazmış olduğum makaleyi daha önce…

Okumaya devam edin Habeşistan Mektupları: ADDİS ABABA’DA KURBAN BAYRAMI

Woking Câmii’nde Şeker Bayramı

Bu sayımızda Ramazan Bayramı münasebetiyle birkaç yazıya yer vermek istedik. Bu bağlamda ön araştırma yaparken ekteki haber-izlenime rastladık. Yazarı belli olmayan yazı, Sebilü'r-Reşad’da yayınlanmıştır (cilt: XX, sayı: 506, sayfa: 143-144). Bahsi geçen caminin adı, Shah Jahan Mosque’dür. Burası, İngiltere’de cami olarak inşa edilen ilk yapıdır. Avrupa İslam’ı açısından önem arz eden yazıyı, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Okumaya devam edin Woking Câmii’nde Şeker Bayramı