Acımız Büyük Ama Kusurumuz da Çok

Bizler hepimiz üzerimize düşeni yapmadığımız için suçluyuz ve sorumluyuz. Allah korkusunu ve ihsanı öğrenemedik, anlatamadık, yaşayamadık ve yaşatamadık; halbuki biz bir medeniyetin evlatlarıyız, adaletin, ahlakın, ihsanın, emanete ehil olmanın mücessem örneği olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, hayatta kalanlara da sabırlar versin.  Allah yardımcıları olsun. Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Rasulullah’ın (s.a.v) şu sözüyle depremzede kardeşlerimi teselli etmek, taziyede bulunmak, acılarını paylaşmak isterim: “Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz).” Zira…

Okumaya devam edin Acımız Büyük Ama Kusurumuz da Çok

İnci Mercan Gerdanlığı -22-

Zeyd ibn Sabit (R.A.) Zeyd, Hz. Osman’ın döneminde de halife vekilliği yapmıştır. Bu dönemde yerine getirdiği en önemli görev, kuşkusuz Kur’ân’ın istinsahı/çoğaltılmasında yürüttüğü komisyon başkanlığıdır. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Zeyd İbn-i Sâbit (Radıyallahü Anh) İbn-i Dahhâk İbn-i Zeyd İbn-i Levzân İbn-i Amr İbn-i Abdi avf İbn-i Ganm İbni Mâlik İbn-i Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî şöyle dedi.  Rasulullah (s.a.v) Uhud Gazvesine çıktığı zaman; O’nunla yola çıkanlardan bir kısmı geri döndü. Rasulullah’ın ashabı iki gruba ayrıldı. Bir grup: Biz bu geri dönen münafıklarla harp edelim, diyor; diğer grup da: Biz onlarla harp etmeyelim, diyordu. Bu görüş ayrılığı üzerine şu âyet indi: "Size ne oldu da…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -22-

İnci Mercan Gerdanlığı -21

Muâz ibn Cebel (R.A.) Akabe bey’atında Resulullah’a (s.a.v.) bey’at eden Muâz b. Cebel bey’atına sadık kalmış ve ömrü boyunca Hz. Peygamber ile beraber bütün gazve ve seriyeler katılmıştır. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü .     Muâz İbn-i Cebel (Radıyallahu Anh) İbn-i Amr İbn-i Evs İbn-i Aiz İbn-i Adiy İbn-i Ka’b İbn-i Amr İbn-i Üdey İbn-i Sa’d İbn-i Ali İbn-i Esed İbn-i Saride İbn-iYezid İbn-i Cuşem İbn-i Hazrec hadisi: Şöyle dedi:Ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in binitinin arka tarafına binmiştim, onunla aramda ancak semerin arka kaşı vardı, bana:       “Ya Muâz İbn-i Cebel!” diye seslendi. Ben de “lebbeyk ya Rasulallah ve sadeyk (buyur ya Rasulallah,…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -21

İnci Mercan Gerdanlığı -20-

Hz. Aişe (R.A.) Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında emsalsiz hizmetler ifa etti. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210’dur. Bu hadislerden; 54’ ü Buhârî’nin, 69’ u Müslim’in sahihlerinde münferiden yer almış, 174 hadiste ise Buhari ve Müslim ittifak etmiştir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    Aişe Bint-i Ebû Bekir es-Sıddîk, Abdullah İbni Ebi Kuhafe Osman İbn-i Âmir İbn-i Amr İbn-i Kâ’b İbn-i Sa’d İbn-i Teym İbn-i Mürre İbn-i Kâ’b İbn-i Lüey el-Kureşî et-Teymî mü’minlerin annesi Aişe (r.anha)hadisi: “Mü’min kadınlar Rasulullah’a (s.a.v) hicret ederek geldikleri zaman, “Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -20-

Nasıl Anlattım?

Unutmamalıdır ki İslam ümmetinin tarihte sahip olduğu huzura kavuşması ve yeniden adaletin tesis edilmesi Müslümanların tevhid ve vahdette, rahmet ve merhamette buluşmasından geçer. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    ‘Nasıl bir din dili’ sorusuna; öğretmen, hoca, vaiz, müftü olarak yaklaşık kırk yıl cami kürsülerinden din-i mübin-i İslam’ı anlatma çabası içinde olan bir insan olarak gözlemlerim ve tecrübelerimle cevap vereceğim.    Cuma öncesi mübarek vakitte titiz bir hazırlık sonrası, kürsüye oturunca abdestli tertemiz simaların sekinet içinde sizi dinlemeye hazır görmek insana büyük bir heyecan verir. Hele Konya Kapu Camii kürsüsünde iseniz yüzlerce hafız, yüzlerce hoca, yıllarca vaaz dinlemeyi ‘kulağından sulanmak’ ve ‘kalbini sohbetle mamur hale…

Okumaya devam edin Nasıl Anlattım?

İnci Mercan Gerdanlığı -19-

Cabir ibn Abdullah (R.A.) Yine geçmiş ümmetler ancak su ile temizleniyorlardı. Ama İslam, ümmetten su bulamayanlar ve su kullanması kendisine zarar veren acizler için toprağı da (abdest ve gusül ve taharet için) temizleyici kıldı. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü                                                                                                                                  Câbir İbn-i Abdullah İbn-i Amr İbn-i Haram İbn-i Sa’lebe İbn-i Haram İbn-i Ka’b İbn-i Ğanem İbn-i Ka’b İbn-i Selime- İmam-ı Kebir, Müctehid, Hafız-, Ebu Abdillah, Ebu Abdirrahman, El Ensari, El Hazreci (r. anhüma) Hadisi: Rasulullah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dediği nakledilmiştir:      ‘‘Benden önceki (nebilerden) hiç birisine verilmeyen beş şey bana verildi: Bir aylık yol kadar yerden (düşmanımın kalbine) korku…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -19-

İnci Mercan Gerdanlığı -18-

Ebû Saîd el-Hudrî (R.A.) Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) mükerrerleriyle birlikte 1170 hadis rivayet etmiş; 16 hadis Buhârî’nin, 52 hadis Müslim’in sahihlerinde münferiden yer almış, 111 hadiste ise Buhari ve Müslim ittifak etmişlerdir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Ebû Saîd el-Hudrî Said İbn-i Sinan (r.a) İbn-i Sa’lebe İbn-i Ubeyd İbn-il eceber İbn-i Avf İbn- i Haris İbn-i Hazrec hadisi: Ebû Saîd el-Hudrîşöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturmuş biz de onun etrafına oturmuştuk. Rasulullah şöyle buyurdu:      “Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından korkuyorum.”      Bunun üzerine bir sahabi ayağa kalkarak:      ‒Yâ Rasulallah! Hiç hayır, şer getirir mi? diye sordu.     Peygamber…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -18-

İnci Mercan Gerdanlığı -17-

Abdullah ibn-i Zübeyir (R.A.) İslam dünyasının yarıya yakın kesiminde on yıl kadar halife olarak hüküm süren Abdullah İbn-i Zübeyr, genç sahabilerin önde gelenlerinden olup fıkıh, tefsir, hadis alimidir. Abadiledendir ve ibadete olan meyli sebebiyle “mescid güvercini” (hamâmetü’l-mescid) diye anılırdı. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Abdullah İbn-i Zübeyir İbn’ül Avvam (Radıyallahü Anhüma), İbn-i Huveylid İbn-i Esed İbn- Abdil uzza İbn-i Kusayy İbn-i Kilab-Emir’il Mü’minin, Ebu Bekir, Ebu Hubeyb, El Kuraşi El Mekki sonra El Medeni hadisi: Abdullah İbni-i Zübeyr (r.a) her (farz) namazdan sonra selam verince şöyle derdi: “Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -17-

İnci Mercan Gerdanlığı -16-

Enes ibn-i Malik (R.A.) Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği günlerde Ümmü Süleym oğlu Enes’i alıp onun yanına götürdü, Enes’in akıllı bir çocuk olduğunu belirterek onu kendisinin hizmetine vermek istediğini söyledi. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Enes ibn-i Malik İbn-i Nadr İbn-i Damdam İbn-i Zeyd İbn-i Cündeb İbn-i Amir İbn-i Ğanem İbn-i Adiy İbn-i Neccar hadisi: Amcam Enes İbn-i Nadr radıyallahu anh Bedir Savaşı’na katılmamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple “Ey Allah’ın Rasulü! Müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah Teâlâ müşriklerle yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı elbette Allah görecektir” dedi. Sonra Uhud Savaşı’nda Müslüman safları dağılınca -arkadaşlarını kastederek- “Rabbim, bunların yaptıklarından dolayı…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -16-

İnci Mercan Gerdanlığı -15-

Abdullah ibn Amr ibn As (R.A.) Rasulullah (s.a.v); bir muallim olarak gönderilmiştir. Varoluşta, dünyada ve ahirette yücelik ilimledir. Her çeşit ilim öncelikle; İslâm ümmetinin benimsediği bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyen kuralların devamlılığı ilme bağlı olduğu için Hz. Peygamber ilmi yüceltmiş ve teşvik etmiş, ilmin nâfile ibadetten daha üstün olduğunu söylemiştir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    Abdullah b. Amr b. El-As (Radıyallahü anhüma) İbn-i Vail İbn-i Haşim İbn-i Said İbn-i S’ad İbn-i Sehm İbn-i Husays İbn-i Ka’b İbn-i Lüey İbn-i Gailb Hadisi, Allah Resûlünü (s.a.v) şöyle derken işittim: “Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından silmek suretiyle çekip almaz. Bilakis âlimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -15-