Kırk Kandil -27-

Ammar B. Yasir Müşriklerin dayanılmaz baskı ve işkencelerine artık tahammülü kalmadığı bir gün Ammar, sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla onların arzusuna uyarak Lat ve Uzza lehinde ve Hz. Peygamber’in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğr. Üyesi Güney Arabistan’da yaşayan Ans kabilesine mensup olan Ammar’ın babası Yasir b. Amir ile kardeşleri Haris ve Malik kaybolan dördüncü kardeşlerini bulmak için Yemen’den Mekke’ye geldiler. İki kardeşi geri dönen Yasir Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe’nin himayesine girdi ve Sümeyye bint Hayyat adlı cariyesiyle evlenip Mekke’ye yerleşti. Bu evlilikten Ammar dünyaya geldi. Hz. Peygamber’in Dârülerkam’da bulunduğu sırada İslam’a giren Ammar, Müslümanlığını açıklayan…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -27-

Esma Binti Yezid: Medine’de Sahabî Kadınların Öncüsü

Esma bir başka gün de Hz. Peygamber’e giderek kadınların özel durumları konusunda bilgi almıştır. Onun bu tavrını takdir eden Hz. Aişe, utanma duygusunun Ensar kadınlarının dinlerini öğrenmesine engel olmadığını belirtmiştir.  Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni., İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi yer-i Nebi Evs kabilesine mensup bir hanım olan Esma bint Yezid, Hz. Peygamber’e biat eden kadınlardandı. İslam’a ilk giren Medinelilerden olduğu anlaşılan bu hanım, Rasulullah’a biatı konusunda ilklerden olduğunu ifade etmiştir. Esma medeni cesareti, kahramanlığı ve kadın hakları konusundaki duyarlılığı ile adını tarihe kaydettiren hanımlardan biridir. Kadınlardaki bu olumlu gelişmede Hz. Peygamber’in onların eğitim ve öğretimine özen göstermesini unutmamak gerekir. Bu konuda kaynakların…

Okumaya devam edin Esma Binti Yezid: Medine’de Sahabî Kadınların Öncüsü

Kırk Kandil -25-

Talha bin Ubeydullah Basra Valisi Abdullah b. Amir’in ısrarı üzerine Mekke’deki muhalefet cephesi gittikleri Basra’da Hz. Ali’nin ordusuyla karşılaştılar. Burada iki ordu arasında Cemel Savaşı olarak bilinen çarpışma meydana geldi ve Talha bu savaşta yaklaşık 64 yaşında öldü. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş’in Teym oğulları koluna mensup olan Talha b. Ubeydullah, hicretten yaklaşık 28 yıl önce Mekke’de doğdu. Ticaret için gittiği Busra’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in peygamberliğini öğrenince Mekke’ye döndü ve İslâmiyet’i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yerini aldı. Vahiy katipliği de yapan Talha, az sayıda okur yazar olan Mekkelilerden biri idi. Suriye’de bulunduğu dönemde gerçekleşen…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -25-

Kırk Kandil -24-

Abudullah ibn Mesud (R.A.) Mekke’de diğer Müslümanlarla birlikte o da müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kaldı ve bundan kurtulmak için Habeşistan hicretlerine katıldı. Kabe’de Kur’an okuyan ilk sahabî olan Abdullah b. Mes‘ud, aynı zamanda Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Görevlisi ABDULLAH B. MESUD Abdullah b. Mes‘ud, Taif taraflarında yaşayan Huzeyl kabilesindendir, Abdullah’ın babası Mesud, cahiliye döneminde Kureyş kabilesinin Zühre oğullarına mensup  Abd b. el-Haris b. Zöhre ile anlaşma yaptı.  Abdullah b. Mes‘ud, Ukbe b. Ebu Muayt’ın sürülerine çobanlık yaptı. O, Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir’in kendisiyle konuşmasından sonra ilk Müslüman olanlar arasına…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -24-

Kırk Kandil -23-

Ebu Ubeyde ibn Cerrah: Ümmetin Emini Hz. Ebû Bekir de Ebu Ubeyde’yi ekonomik konularda değerlendirmiş sonra da askeri alanlarda kendisinden yararlanmıştır. Başarılı askeri harekatlar gerçekleştiren Ebu Ubeyde Şam fetihlerinin yolunu diğer İslam ordularıyla beraber açtı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Teslimiyet, güvenilirlik, cesaret, fedakârlık ve cihad dendiğinde akla ilk gelecek isimlerden biri Ebu Ubeyde b. Cerrah’dır. Mekke’de dünyaya gelen Ebu Ubeyde Amir b. Abdillâh b. el-Cerrâh el-Fihrî, Kureyş kabilesine mensup bir sahabîdir. Ebu Ubeyde, Mekke’de okuma yazma bilen az sayıdaki kişilerden biri olduğundan dolayı cahiliye devrinde de toplumda saygın bir yeri vardı. Ebu Ubeyde b. Cerrah, İslam geldiği…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -23-

Kırk Kandil -22-

Ümmü Eymen Bereke (R.A.) Hz. Peygamber'in Dadısı Hz. Peygamber’in kendisine bağışlanan bir hurma bahçesini Ümmü Eymen’e hediye ettiği nakledilmektedir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Aslen Habeşistanlı olan Bereke bint Sa‘lebe b. Amr el-Habeşiyye, Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in kölesi iken ondan Abdullah’a sonra Amine’ye ondan da kendisine intikal etti. Habeşli Ubeyd ile evlendi ve Huneyn’de şehit olan Eymen’i doğurdu. Bu sebeple kendisine Ümmü Eymen künyesi verildi ve bu isim adının yerine geçti. Kocası öldüğünde peygamberlikten kısa bir süre sonra Rasulullah’ın azatlı kölesi Zeyd b. Harise ile evlendi, bu evlilikten de Üsame b. Zeyd dünyaya geldi.[1] İbn Hazm’ın kaydına göre,…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -22-

Kırk Kandil -21-

Fatıma Bint Esed (R.A.) Hz. Muhammed, peygamberlikle görevlendirildiğinde, oğulları Ali ve Cafer Hz. Peygamber’e inandılar. Kocası Ebu Talib de Hz. Peygamber’e hep destek oldu. Fatıma bint Esed, bir peygamber yetiştirmiş, bir oğlu İslam ordusunun komutanı olarak Mute Savaşı’nda şehid düşmüş ve bir oğlu da İslam devletinin dördüncü halifesi olmuş büyük bir kadındır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Bilindiği üzere Hz. Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib, torunu Muhammed’i ölümünden sonra amcası Ebu Talib’e emanet etti. Böylece Ebu Talib’in eşi Fâtıma bint Esed, ona sekiz yaşından itibaren annelik etmeye başladı. Hz. Peygamber’in belirttiğine göre kendi çocuklarından önce onu doyurup gözetirdi. Fatıma bint…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -21-

Kırk Kandil -20-

Rukiye Bint Rasulillah (R.A.) Rasûlullah’ın emriyle Hz. Osman, ağır hasta olan Rukiye ile ilgilenmesi için Medine’de kalmış ve Bedir’e katılamamıştır. Rukiye, Müslümanlar Bedir savaşında iken (2 h./624 m.) öldü.4 Rukiye’nin cenazesini Ümmü Eymen’in yıkadığı nakledilir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Rasûlullah’ın (s.a.v.) kızının adı olması sebebiyle Müslümanlar da bu ismi çocuklarına vermektedirler. Arapça bir kelime olan ve Sümeyye kalıbında Rukayye/ رُقَيَّة olarak kullanılan bu isim, Türkçemizde Rukiye diye kullanılır. Bu kelime; yükselen, yükseğe çıkan, sıkıntı ve belalardan uzak kalan anlamını da içerir. Hz. Peygamber’in 25 yaşında, yaklaşık olarak miladi 594 yılında Hz. Hatice ile evlendiği düşünülür ve kızları…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -20-

Kırk Kandil -19-

Abdurrahman b. Avf (R.A.) Abdurrahman b. Avf, Hicret’in 21. senesinde 72 yaşında vefat etti. Cenaze namazını bir rivayete göre Hz. Osman, diğer bir rivayete göre ise Zübeyr b. Avvâm kıldırdı Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından olan Abdurrahman b. Avf b. Abd b. el-Harîs b. Zühre b. Kilâb, Cahiliye döneminde “Abdü’l-Amr” veya “Abdü’l-Kâbe” ismini taşıyordu. İslam’a girdikten sonra Hz. Peygamber tarafından “Abdurrahman” olarak değiştirildi.   Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber’in annesi ile aynı kabileden yani Zühre Oğulları kabilesindendir. Abdurrahman b. Avf fil olayından on sene sonra, Mekke’de doğdu. Hz. Peygamber’in Darü’l-Erkam’a girmesinden önce Müslüman olmuş ve…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -19-

Kırk Kandil -18-

Osman b. Maz'ûn (R.A.) Osman b. Maz’ûn’un Medine’ye kalabalık bir akraba grubuyla hicret edip yerleştiği belirtilmiştir. Maz’un’un üç oğlu Osman, Kudame ve Abdullah ile amca oğulları Ma’mer b. Haris Medine’de Abdullah b. Seleme el-Aclanî’ye misafir olmuşlardı. Vakıdî, Maz’un ailesinin kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, genci hep beraber Medine’ye hicret ettiğini ve Mekke’deki evlerine kilit vurduklarını ifade eder.   Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Şecerede de görülen Maz’un’un üç oğlu Osman, Kudame ve Abdullah ile amca oğulları Ma’mer Mekke’de ilk Müslüman olanlar arasında yerlerini almışlardır. Osman b. Maz’un’un ilk on üç Müslümandan sonra Müslüman olduğu kaynaklara yansımıştır. İslam’a girdikten dört beş…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -18-