Hz. Muhammed’in (a.s.) Medine Yahudileriyle Mücadelesi

Medine Belgesi, açıkça Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların iş birlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermelerini yasaklamıştır. Medine’ye bir düşman saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere bir Müslüman-Yahudi ittifakı yapılacaktır. Şehrin savunulması için girişilecek savaşların masrafları, taraflarca karşılanacaktır. Fakat Medine dışında yapılacak bir savaşta hiçbir topluluk diğerine yardımda bulunma sorumluluğu taşımaz. Müslümanların çıktıkları savaşlara Yahudilerin katılması, Hz. Muhammed'in müsaade ve rıza göstermesine bağlanmıştır. Yahudiler, Müslümanlara düşman olan Mekkelilere bundan böyle eman hakkı tanımayacaklardır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Gazze’de dünyanın gözü önünde büyük bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bu vahşete gösterilen tepkiler katil İsrail devletini bütün kanun, kural…

Okumaya devam edin Hz. Muhammed’in (a.s.) Medine Yahudileriyle Mücadelesi

Kırk Kandil -29-

ERKAM B. EBİLERKAM Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer alan Erkam Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli gazvelerin hepsine katıldı. Okuma yazma bildiği için Hz. Peygamber’in vahiy kâtipleri arasında yer alan Erkam, Medine’de zekât memurluğuna tayin edildi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi 16 veya 17 yaşlarında ilk Müslümanlar arasında yerini alan Erkam b. Ebilerkam’ın yaklaşık olarak miladî 595 yılında doğduğunu söyleyebiliriz. Mekke’nin zengin ve ileri gelen ailelerinden biri olan Mahzûmoğullarına mensuptur.   Hz. Peygamber’e katiplik yaptığı rivayetlerini[1] dikkate aldığımızda genç bir delikanlı iken bu işe başlayan Erkam’ın Hz. Peygamber’in vefatına kadar bu görevi yürüttüğünü söyleyebiliriz.   Hz. Peygamber’e sadakatle bağlanarak Safa…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -29-

Kırk Kandil -28-

Ümmü'l-Müminin Sevde Bint Zem'a Sevde’nin Hz. Peygamber’le evlendiği sırada yaşlı bir kadın olduğu rivayetleri, yanlış değerlendirmeler yapmaya yol açmıştır. Sevde, Hz. Peygamber’le evlendiği sırada onunla aynı yaşlarda hatta belki de ondan daha genç bir hanımdı diyebiliriz.  Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş’in Amir b. Lüey oğulları boyuna mensup olan Sevde’nin annesi Medine asıllı Neccar oğullarındandır. İlk Müslüman olanlardan olan amcasının oğlu Sekran b. Amr ile evlendi. Mekke’de Müslüman olarak yaşama imkânı kalmayınca bu aile ikinci kafile ile Habeşistan’a hicret etmek zorunda kaldı. Bu aile gibi Sevde’nin kardeşi Malik b. Zem’a da eşi Umeyra ile beraber bu hicrete katılmış…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -28-

Kırk Kandil -27-

Ammar B. Yasir Müşriklerin dayanılmaz baskı ve işkencelerine artık tahammülü kalmadığı bir gün Ammar, sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla onların arzusuna uyarak Lat ve Uzza lehinde ve Hz. Peygamber’in aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğr. Üyesi Güney Arabistan’da yaşayan Ans kabilesine mensup olan Ammar’ın babası Yasir b. Amir ile kardeşleri Haris ve Malik kaybolan dördüncü kardeşlerini bulmak için Yemen’den Mekke’ye geldiler. İki kardeşi geri dönen Yasir Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe’nin himayesine girdi ve Sümeyye bint Hayyat adlı cariyesiyle evlenip Mekke’ye yerleşti. Bu evlilikten Ammar dünyaya geldi. Hz. Peygamber’in Dârülerkam’da bulunduğu sırada İslam’a giren Ammar, Müslümanlığını açıklayan…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -27-

Esma Binti Yezid: Medine’de Sahabî Kadınların Öncüsü

Esma bir başka gün de Hz. Peygamber’e giderek kadınların özel durumları konusunda bilgi almıştır. Onun bu tavrını takdir eden Hz. Aişe, utanma duygusunun Ensar kadınlarının dinlerini öğrenmesine engel olmadığını belirtmiştir.  Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni., İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi yer-i Nebi Evs kabilesine mensup bir hanım olan Esma bint Yezid, Hz. Peygamber’e biat eden kadınlardandı. İslam’a ilk giren Medinelilerden olduğu anlaşılan bu hanım, Rasulullah’a biatı konusunda ilklerden olduğunu ifade etmiştir. Esma medeni cesareti, kahramanlığı ve kadın hakları konusundaki duyarlılığı ile adını tarihe kaydettiren hanımlardan biridir. Kadınlardaki bu olumlu gelişmede Hz. Peygamber’in onların eğitim ve öğretimine özen göstermesini unutmamak gerekir. Bu konuda kaynakların…

Okumaya devam edin Esma Binti Yezid: Medine’de Sahabî Kadınların Öncüsü

Kırk Kandil -25-

Talha bin Ubeydullah Basra Valisi Abdullah b. Amir’in ısrarı üzerine Mekke’deki muhalefet cephesi gittikleri Basra’da Hz. Ali’nin ordusuyla karşılaştılar. Burada iki ordu arasında Cemel Savaşı olarak bilinen çarpışma meydana geldi ve Talha bu savaşta yaklaşık 64 yaşında öldü. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş’in Teym oğulları koluna mensup olan Talha b. Ubeydullah, hicretten yaklaşık 28 yıl önce Mekke’de doğdu. Ticaret için gittiği Busra’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in peygamberliğini öğrenince Mekke’ye döndü ve İslâmiyet’i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yerini aldı. Vahiy katipliği de yapan Talha, az sayıda okur yazar olan Mekkelilerden biri idi. Suriye’de bulunduğu dönemde gerçekleşen…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -25-

Kırk Kandil -24-

Abudullah ibn Mesud (R.A.) Mekke’de diğer Müslümanlarla birlikte o da müşriklerin eziyet ve işkencelerine maruz kaldı ve bundan kurtulmak için Habeşistan hicretlerine katıldı. Kabe’de Kur’an okuyan ilk sahabî olan Abdullah b. Mes‘ud, aynı zamanda Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Görevlisi ABDULLAH B. MESUD Abdullah b. Mes‘ud, Taif taraflarında yaşayan Huzeyl kabilesindendir, Abdullah’ın babası Mesud, cahiliye döneminde Kureyş kabilesinin Zühre oğullarına mensup  Abd b. el-Haris b. Zöhre ile anlaşma yaptı.  Abdullah b. Mes‘ud, Ukbe b. Ebu Muayt’ın sürülerine çobanlık yaptı. O, Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir’in kendisiyle konuşmasından sonra ilk Müslüman olanlar arasına…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -24-

Kırk Kandil -23-

Ebu Ubeyde ibn Cerrah: Ümmetin Emini Hz. Ebû Bekir de Ebu Ubeyde’yi ekonomik konularda değerlendirmiş sonra da askeri alanlarda kendisinden yararlanmıştır. Başarılı askeri harekatlar gerçekleştiren Ebu Ubeyde Şam fetihlerinin yolunu diğer İslam ordularıyla beraber açtı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Teslimiyet, güvenilirlik, cesaret, fedakârlık ve cihad dendiğinde akla ilk gelecek isimlerden biri Ebu Ubeyde b. Cerrah’dır. Mekke’de dünyaya gelen Ebu Ubeyde Amir b. Abdillâh b. el-Cerrâh el-Fihrî, Kureyş kabilesine mensup bir sahabîdir. Ebu Ubeyde, Mekke’de okuma yazma bilen az sayıdaki kişilerden biri olduğundan dolayı cahiliye devrinde de toplumda saygın bir yeri vardı. Ebu Ubeyde b. Cerrah, İslam geldiği…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -23-

Kırk Kandil -22-

Ümmü Eymen Bereke (R.A.) Hz. Peygamber'in Dadısı Hz. Peygamber’in kendisine bağışlanan bir hurma bahçesini Ümmü Eymen’e hediye ettiği nakledilmektedir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Aslen Habeşistanlı olan Bereke bint Sa‘lebe b. Amr el-Habeşiyye, Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in kölesi iken ondan Abdullah’a sonra Amine’ye ondan da kendisine intikal etti. Habeşli Ubeyd ile evlendi ve Huneyn’de şehit olan Eymen’i doğurdu. Bu sebeple kendisine Ümmü Eymen künyesi verildi ve bu isim adının yerine geçti. Kocası öldüğünde peygamberlikten kısa bir süre sonra Rasulullah’ın azatlı kölesi Zeyd b. Harise ile evlendi, bu evlilikten de Üsame b. Zeyd dünyaya geldi.[1] İbn Hazm’ın kaydına göre,…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -22-

Kırk Kandil -21-

Fatıma Bint Esed (R.A.) Hz. Muhammed, peygamberlikle görevlendirildiğinde, oğulları Ali ve Cafer Hz. Peygamber’e inandılar. Kocası Ebu Talib de Hz. Peygamber’e hep destek oldu. Fatıma bint Esed, bir peygamber yetiştirmiş, bir oğlu İslam ordusunun komutanı olarak Mute Savaşı’nda şehid düşmüş ve bir oğlu da İslam devletinin dördüncü halifesi olmuş büyük bir kadındır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Bilindiği üzere Hz. Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib, torunu Muhammed’i ölümünden sonra amcası Ebu Talib’e emanet etti. Böylece Ebu Talib’in eşi Fâtıma bint Esed, ona sekiz yaşından itibaren annelik etmeye başladı. Hz. Peygamber’in belirttiğine göre kendi çocuklarından önce onu doyurup gözetirdi. Fatıma bint…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -21-