İslami Marş ve Ezgilerin Tarihsel Seyrine Kısa Bir Bakış*

Ezgi ve marşların insanların ilgilerini bir konuya toplamak ve bu konu etrafında duygusal-duyusal bir ortam ve hareket oluşturmak amacıyla seslendirildiği söylenebilir. Bu anlamda kolektif bir hareketin inşa edilmesi ve sürdürülmesinde müziğin toparlayıcı, birleştirici şekilde işlevsel bir konuma taşındığı açıktır. Sümeyye AYDIN BULUT Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi *Bu yazı 2019 yılında Prof. Dr. Erkan Perşembe danışmanlığında tamamlanan “İslami Marş ve Ezgilerde Araçsallaşma Sorunu” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Müzik, tarihi seyir içerisinde kendisini doğrudan ele veren, kavramlara indirgenemeyen ve daima özel bir dil olduğu düşüncesini beraberinde getiren ontolojik bir boyuta sahip olmuştur. (Shukaitis, 2015: 236-237) Ancak müzik, ontolojik düzlemde insanlara doğrudan ulaşan bir sanat türü…

Okumaya devam edin İslami Marş ve Ezgilerin Tarihsel Seyrine Kısa Bir Bakış*